Прием 2012/2013

 

Прием за учебната 2012/2013година

  Компютрите са нашето настояще и бъдеще. Животът е немислим без съвременните информационни технологии, без новите програмни продукти. Общуваме с целия свят във виртуалното пространство, получаваме всякаква информация, непрекъснато се усъвършенстваме чрез компютърните технологии.


ПМГ „Акад. С. П. Корольов" обявява прием на две  НОВИ паралелки:

 1. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК;

Профилиращи предмети:

          1. Информационни технологии;

          2. Английски език;

          3. Математика;

          4. Български език и литература

Учебният план можете да видите -> тук

     Как се използват програмните продукти чрез информационните технологии,  ще научите като кандидатствате в ПМГ!!!

 1. ИНФОРМЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК;

Профилиращи предмети:

          1. Информационни технологии;

          2. Английски/ Немски език;

          3. География;

          4. Биология

Учебният план можете да видите -> тук

      Как се прилагат информационните технологии в природните науки, ще научите, като кандидатствате в ПМГ!!!

     Как ще изучавате информационни технологии, приложими в природните науки, трябва да знаете много и  за географията и биологията. Това ще стане, като кандидатствате в ПМГ!!!

     Сериозен акцент в обучението в ПМГ е изучаването на чужди езици- АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И РУСКИ.

     Езиковото обучение е приоритетно в ПМГ, защото чуждите езици позволяват свобода в общуването, те са средство за нови възможности, за нови приятели по света, за запознаване с други култури и разширяване на кръгозора. Езиковите умения повишават самочувствието и са предпоставка за успешна кариера.

     Учениците от ПМГ постигат изключително високи резултати на състезания и олимпиади по  АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И РУСКИ ЕЗИК.

     Езиковото обучение в ПМГ има съществен принос за утвърждаването на високия авторитет на ПМГ в региона и в страната.

ЗА ПМГ „АКАД. С. П. КОРОЛЬОВ"

      В Природо- математическа гимназия „Акад. С. П. Корольов"  се обучават над 860 ученици и в следните профилиращи паралелки:

      1. Информатика с английски език.

В продължение на няколко години в тази паралелка традиционно се приемат ученици с най- висок бал в целия регион.

Профилиращи предмети:

         1. Информатика;

         2. Английски език;

         3. Математика;

         4. Български език и литература.

Учебният план можете да видите -> тук

       2. Математика с английски език / две паралелки/

Профилиращи предмети:

         1. Математика;

         2. Английски език;

         3. Информатика;

         4. Български език и литература.

Учебният план можете да видите -> тук

        3. Биология с английски език

Профилиращи предмети:

         1. Биология;

         2. Химия;

         3. Английски език;

         4. Информационни технологии.

Учебният план можете да видите -> тук

          Обучението по специалните предмети се провежда от учители  с висока квалификация. Обучението по хуманитарните предмети също е на много високо ниво. Учениците на ПМГ се представят отлично на национални и международни олимпиади и състезания не само в областта на природо-научните дисциплини, но също и в областта на хуманитарните науки, изкуствата и спорта.


ЗАЩО ИЗБИРАМ ДА УЧА В ПРИРОДО- МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. С. П. КОРОЛЬОВ"

 •  В ПМГ се изучават съвременни информационни технологии и актуални програмни продукти;
 •  В ПМГ има висококвалифицирани преподаватели по всички учебни дисциплини;
 •  В ПМГ се изучават английски и немски като профилиращи предмети, а като втори чужд език - руски, английски и немски. Учениците се класират на призови места на олимпиадите по съответните езици, участват в състезания и постигат високи резултати / Кеймбридж, Гьоте институт/;
 •  В ПМГ съществува многообразие от профилиращи предмети: математика, информатика, информационни технологии, биология, химия, физика и география;
 •  В ПМГ профилиращ предмет е български език и литература, което предполага отлична подготовка за Държавния зралостен изпит;
 •  Учениците на ПМГ са първенци в национални и международни състезания по математическа лингвистика.
 •  В ПМГ съществува възможност за развиване на Вашите таланти чрез извънкласни дейности, работа по проекти - ученически парламент, Коледно шоу, ученически „Антинагради", седмици на всички КОО, Ученическо самоуправление и др.;
 •  Възпитаниците на ПМГ се реализират успешно във всички университети в България и чужбина и остават приятели за цял живот!
 •  Преподавателите на ПМГ подкрепят и обичат своите възпитаници.