Уч. парламент

 

Същност и структура

Ученическият парламент на ПМГ „Акад. Сергей П. Корольов” е първата структура на ученическото самоуправление в Благоевградска област. Създаден е през 1998 год.

Има за цел да:

- Представя и защитава достойнството, правата и интересите на учениците пред педагогическия съвет, ръководството на гимназията, местния инспекторат и МОН.
- Съдейства за създаването на атмосфера на взаимна толерантност между учители и ученици.
- Утвърди правото на ученика да получава повече прозрачност относно управлението на ПМГ и да го информира за тази прозрачност.
- Докаже значимостта и способността си пред педагогическия съвет и училищното ръководство да поема отговорност и активна роля за реализирането на училищната дейност.
- Да работи за повишаване на културното равнище на учениците.
- Да съдейства за реализация на гражданското образование.

Органи на УП:
1. Общо събрание

– състои се от инициативните тройки по класове (включващи и говорителя на класа).

2. Управителен съвет

– състои се петима говорители, представящи всички випуски на гимназията от 8 до 12 клас

3. Съвет на говорителите

– състои се от говорителите на всички класове на гимназията от 8 до 12 клас

Училищният парламент се подчинява на своя Етичен кодекс и правила на ПМГ „Акад. С. П. Корольов”.

Членове на УП

Председател на УП е Весела Пендева – 11 „б” клас

Членове на Управителния съвет са:

Исмаил Острилски - 8"в" клас

Габриела Шопова – 9 „а” клас

Спасимира Иванова – 10 „а” клас
Дина Трайкова – 11 „а” клас
Юлия Тодорова – 12 „е” клас

По идея на в училището се организират различни традиционни и новаторски дейности - план за работа за учебната 2010-2011г. - тук