Новини

 

Новина от 22.10.2007г.

СПОРАЗУМЕНИЕ между МОН и ЕНСК


Страница: 1

Печат MS Word документ
Уголеми шрифта Намали шрифта Нормален шрифт


На основание общите стачни искания на синдикатите и проведените преговори
между страните,
водени от разбирането, че образованието е неизменен национален приоритет,
потвърждавайки своята готовност да работят заедно за развитие на българското
образование, в съответствие с принципите и мерките в приетата от Народното събрание
Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното
възпитание и подготовка (2006-2015),
със съзнанието, че главното предизвикателство пред системата на българското
училищно образование продължава да бъде повишаването на неговото качество,
уверени, че търсенето на диалог и отчитането на мнението на всички участници в
образователно-възпитателния процес за промените в областта на училищното образование
е необходимо с оглед изграждане и повишаване на доверието в системата,
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
1. Министерският съвет да предложи на Народното събрание законодателни
промени, по силата на които от 1 януари 2008 г.:
1.1. всички училища да придобият статут на второстепенни разпоредители с
бюджетни кредити, като най-малко 80 % от средствата, определени по единните
стандарти, се предоставят на разпореждане на съответното училище, а останалите
средства се разпределят по утвърдена от първостепенния разпоредител формула;
2
1.2. да бъде създадена законова забрана за прехвърляне на средства от функция
образование за други дейности, в т.ч. и за делегирани от държавата дейности по други
функции; реализираните в края на годината икономии от средствата за образование, които
остават като преходен остатък в общинския бюджет, да се разходват само за образование;
1.3. да бъде създадена законова забрана за назначаване на лица извън звената в
системата на народната просвета за сметка на средства от функция образование.
2. Да бъдат създадени възможности за гъвкав подход при определянето на
възнагражденията и задължителната норма за преподавателска работа, както и да бъдат
дерегулирани механизмите за определяне на числеността на непедагогическия персонал.
3. Да бъде създадена нормативна възможност, при желание от страна на
училищата, да се увеличи броят на учениците в паралелките.
4. Да продължи въвеждането на системата за диференцирано заплащане с нейните
три стълба с активно участие на социалните партньори при разработването на критериите
за оценка.
5. Да бъдат създадени механизми за допълнителна работа в извънработно време с
изоставащи или особено надарени ученици и да се създаде програма за финансиране на
повишените ангажименти на учителите извън учебната натовареност.
6. Да продължи изграждането на национална ефективна система за външно
оценяване, в това число и провеждане на държавни зрелостни изпити в края на учебната
2007-2008 година.
7. Да бъде създадено нормативно задължение всеки учител, който предоставя
образователни услуги срещу заплащане, да декларира пред директора това обстоятелство,
както и отсъствието на конфликт на интереси. Неподаването на декларация или
подаването на декларация с невярно съдържание да бъде уредено като основание за
прекратяване на трудовото правоотношение.
3
8. В зависимост от реализираните икономии, възнагражденията на заетите в
системата на народната просвета да бъдат увеличени от 1 ноември 2007 г. в допълнително
уговорен между страните размер.
9. Да бъдат завишени стандартите за издръжка на един ученик през 2008 г., като
средният стандарт достигне 1151 лева.
10. Да бъде провеждана политика за увеличаване на възнаграждението на
учителите през единния разходен стандарт, делегираните бюджети, системата за
диференцирано заплащане, нормите за задължителна преподавателска работа и средните
стойности на нормативите за пълняемост на групите и паралелките. Въз основа на това
през втората половина на 2008 г. средната брутна работна заплата на педагогическия
персонал да достигне 650 лв. (без средствата за диференцирано заплащане).
11. Страните се задължават да работят за постигането на целия пакет от мерки,
описани в това споразумение.
12. Страните се задължават да се информират взаимно за възникнали проблеми в
хода на реализацията на мерките и съвместно да търсят решения за преодоляването им.
Настоящото споразумение може да бъде изменяно и допълвано по взаимно
съгласие на страните, изразено в писмена форма.


Страница: 1
›› Новината е видяна: 16052 пъти


›› Мнения по новината: 22


:: виж мненията ::
:: върни се при новините ::


Подай мнение


Име :Код :    Въведете кода точно както го виждате. Ако не го виждате моля натиснете "Refresh" или се свържете с администратора. Refresh - презареди кода.