Новини

 

Новина от 07.01.2008г.

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА


Страница: 1

Печат MS Word документ
Уголеми шрифта Намали шрифта Нормален шрифт


I. ВИД НА ИЗПИТА
Изпитът е писмен и анонимен.

II. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

1. Български език
• Текстът и социокултурният контекст;
• Текстът в публичното общуване. Сфери на научната, медийната,
гражданската, институционалната и художествената комуникация;
• Тематично и смислово членене на текста. Извличане на информация от
текста;
• Функции на езиковите средства за изграждане на текста;
• Отношения между езиковите единици от различните езикови равнища;
• Задължителност и избор на структура и композиция на текста съобразно
предмета на общуване и предназначението на текста;
• Задължителност и избор на езикови средства съобразно условията на
общуване в различни комуникативни ситуации;
• Лексикална и граматична норма. Системни езикови правила;
• Правописна и пунктуационна норма. Конвенционални езикови правила;
• Създаване на аргументативен текст.

2. Литература
2.1. Автори и произведения:
• Христо Ботев
поезия: ”Майце си”, ”Към брата си”, ”Елегия”, „Борба”, ”До моето първо либе”,
”На прощаване”, ”Хаджи Димитър”, ”Моята молитва”, ”Обесването на Васил Левски”;
• Иван Вазов
поезия: ”Българският език”, ”Отечество любезно”, ”При Рилския манастир”,
”Елате ни вижте”, „Линее нашто поколение”, ”Епопея на забравените” – ”Левски”,
”Паисий”, ”Кочо”, ”Опълченците на Шипка”; разказът ”Дядо Йоцо гледа”; повестта
”Чичовци”; романът ”Под игото”;
• Алеко Константинов
фейлетонът ”Разни хора, разни идеали”; книгата ”Бай Ганьо”;
• Пенчо Славейков
поезия: ”Cis moll”, ”Ни лъх не дъхва над полени”, ”Спи езерото; белостволи
буки”, ”Самотен гроб в самотен кът”; поемата ”Ралица”;
• Пейо Яворов
поезия: ”Градушка”, ”Заточеници”, ”Ще бъдеш в бяло”, ”Две хубави очи”,
”Стон”, „Две души”, ”Сенки”, ”Песента на човека”, „Маска”;
• Елин Пелин
разкази: ”Ветрената мелница”, ”Косачи”, „Задушница”, ”Мечтатели”, ”На оня
свят”, „Андрешко”, ”Чорба от греховете на отец Никодим”, ”Занемелите камбани”;
повестта ”Гераците”;
• Димчо Дебелянов
поезия: ”Черна песен”, ”Пловдив”, ”Да се завърнеш...”, ”Помниш ли, помниш
ли..”, "Спи градът", „Миг”, „Един убит”, "Сиротна песен", „Тиха победа”;
• Христо Смирненски
поезия: „Да бъде ден!”, "Ний", „Йохан”, "Юноша", "Стария музикант",
"Цветарка", "Зимни вечери";
• Гео Милев
поемата "Септември";
• Атанас Далчев
поезия: "Прозорец", "Болница", "Стаята", "Къщата", "Повест", "Книгите",
„Камък”, „Дяволско”;
• Елисавета Багряна
поезия: "Кукувица", "Стихии", „Потомка”, „Вечната”;
• Йордан Йовков
разкази: "Песента на колелетата", "Последна радост", "Шибил", "През
чумавото", "Индже", "Албена", "Другоселец", "Серафим";
• Никола Вапцаров
поезия: "Вяра", "Писмо" ( "Ти помниш ли..." ), „Песен за човека”, „Сън”,
"История", "Завод", "Кино", „Прощално”, „Борбата е безмилостно жестока…”;
• Димитър Димов
романът "Тютюн";
• Димитър Талев
романът "Железният светилник".

2.2. Знания за строежа и функционирането на художествената творба
• Художествена условност (фолклор, литература);
• Особености на условния изобразен свят (време и пространство, литературен
герой, видове литературни герои, конфликт);
• Строеж на художествената творба (заглавие, мото, сюжет, фабула,
композиция, елементи на композицията, основна идея);
• Комуникативен строеж на художествената творба (автор, читател,
повествовател, лирически герой);
• Въздействие на художествената творба (типове отношения автор – герой и
читател);
• Жанрова система на литературата (художествен жанр, епос, лирика, драма,
роман, повест, разказ, фейлетон, сатира, ода, елегия, балада, сонет, лирическа
миниатюра, поема, драма);
• Организация на художествената реч (проза, стих, стихова организация; тропи
– метафора, метонимия, символ, алегория; фигури – сравнение, епитет, хипербола,
литота, антоними, оксиморон, парадокс, гротеска).


III. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

1. Езикови компетентности:
• Умее да възприема смисли от текстове с различни съдържателни,
функционални и езикови особености и да обработва получената информация в
съответствие с поставената задача;
• Умее да изгражда цялостен и завършен текст, който отговаря на
изискванията за нормативна правилност и комуникативна целесъобразност;
• Умее да подбира и да съчетава езикови средства, като се съобразява с
предмета на общуване и с конкретната комуникативна задача;
• Умее да подбира и да съчетава езикови средства със стилов белег,
предпочитани при общуване в различни функционални сфери;
• Владее и умее да прилага лексикалната норма на съвременния български
книжовен език;
• Владее и умее да прилага граматичната норма на съвременния български
книжовен език;
• Владее и умее да прилага правописната норма на съвременния български
книжовен език;
• Владее и умее да прилага пунктуационната норма на съвременния български
книжовен език.

2. Литературни компетентности:
• Разбира условния характер на художествената литература;
• Познава посочените автори и творби и свързаните с тях процеси в
българската литературна история;
• Притежава знания за строежа и функционирането на художествената творба;
• Интерпретира художествения смисъл от конкретен литературен текст.


IV. ФОРМАТ НА ИЗПИТА

Държавният зрелостен изпит включва 41 задачи:
1. 40 тестови задачи с максимален брой точки 70.
• задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е
верен;
• задачи със свободен отговор.
2. Задача за създаване на аргументативен текст, свързан с художествена творба
или с откъс от нея, с максимален брой точки 30.
Общият максимален брой точки е 100.


V. ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПИТА

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

VI. Примерни тестове публикувани от МОН

ЛинкВариант1 <-> ЛинкОтговори1
ЛинкВариант2 <-> ЛинкОтговори2


Автор: Костадин Маринов (Линкm_sharky)


Страница: 1
›› Новината е видяна: 9029 пъти


›› Мнения по новината: 5


:: виж мненията ::
:: върни се при новините ::


Подай мнение


Име :Код :    Въведете кода точно както го виждате. Ако не го виждате моля натиснете "Refresh" или се свържете с администратора. Refresh - презареди кода.