Новини

 

Новина от 10.02.2008г.

Важни моменти от правилника за прием в ЮЗУ през 2008г.


Страница: 1

Печат MS Word документ
Уголеми шрифта Намали шрифта Нормален шрифт


График за провеждане на предварителни конкурсни изпити

12.04.2008 г. (Събота)
Български език - 09.00ч.


13.04.2008 г. (Неделя)
История на България - 08.00ч.
Математика - 08.00ч.
География на България - 14.00ч.
ЛинкПравилник за приемане на студенти за учебната 2008/2009 година


Чл. 9. (1) Оценките, получени на държавни зрелостни изпити през 2008 година се признават за оценки от положени конкурсни изпити, валидни за специалност, посочена в Приложение № 1.

(2) Оценките, получени от предварителните изпити, са равностойни на оценките от основната кандидатстудентска сесия.

(3) С оценките от предварителните изпити може да се кандидатства по всички специалности, за които е валиден съответният конкурсен изпит.

(4) В балообразуването участва най-високата оценка, независимо от начина на получаването й – и/или от държавен зрелостен изпит (от 2008 год.), и/или от предварителните, и/или от основните конкурсни изпити, положени през 2008 година.

...........................................................................................

Раздел V. Състезателни изпити

Чл. 20. (1) Кандидат-студентите полагат състезателни изпити за съответната специалност по учебни предмети, посочени в Приложение 1. Когато за дадена специалност е предвиден повече от един взаимозаменяем конкурсен изпит, кандидат-студентът има право да се яви на всеки един от тях.

(2) Кандидат-студентите, класирали се на първо място на републиканските кръгове на олимпиадите и национални състезания, организирани от МОН, по математика, физика, химия, български език и литература, информатика, информацинни технологии, философия, икономика и техническо чертане, проведени в годината на конкурса, се записват за студенти в съответната специалност, без да полагат конкурсен изпит.

(3) На кандидат-студентите, класирани на второ и следващите места на републиканските кръгове на олимпиадите и национални състезания, организирани от МОН, по математика, физика, химия, биология, български език и литература, чужди езици, информатика, информационни технологии, икономика, техническо чертане, проведени в годината на конкурса, се признават конкурсни оценки по следната схема:

- получилите над 70% от точките на дванадесетия – Отличен (6);

- получилите над 66% от точките на дванадесетия – Отличен (5.90);

- получилите над 62% от точките на дванадесетия – Отличен (5.80);

- получилите над 58% от точките на дванадесетия – Отличен (5.70);

- получилите над 54% от точките на дванадесетия – Отличен (5.60);

- получилите над 50% от точките на дванадесетия – Отличен (5.50);


(4) На спечелилите международни и републикански конкурси в областта на изкуството, проведени през 2008 г., се признава оценка отличен (6) по практическите изпити за специалностите Педагогика на обучението по музика, Педагогика на обучението по изобразително изкуство, Българска народна хореография.

(5) На спечелилите олимпийски медали (след 2000 г.) и на световни и/или европейски медалисти за 2007 и 2008 г., се признава оценка отличен (6), вместо практическия комплексен изпит по физическа подготовка.

(6) Документите, удостоверяващи оценките или отличията, получени в международни и републикански конкурси по ал. 3 и ал. 4, се представят при подаване на молбите. Изчислените оценки се въвеждат в компютъра като резултат, получен на конкурсен изпит.

...........................................................................................

Чл. 28. (1) Състезателният бал на кандидат-студентите, положили специфични конкурсни изпити, се образува, както следва:

1. За специалността Педагогика на обучението по музика състезателният бал се формира като сбор от удвоената оценка от теста по теория на музикалните елементи, устния изпит по солфеж и оценката от специалния предмет.

2. За специалността Българска народна хореография състезателният бал се формира от оценката от писмения изпит по български танцов и музикален фолклор, като към нея се прибавя оценката от практическия изпит по български народни танци.

3. За специалността Педагогика на обучението по физическо възпитание балът се образува от утроената оценка от изпита по физическа подготовка, към която се прибавя и оценката от конкурсния изпит по български език или оценката от държавния зрелостен изпит.

4. За специалностите Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Промишлени изкуства (мода), състезателният бал се формира от сборната оценка на двете части.

5. За специалностите Филмова и телевизионна режисура, Филмово и телевизионно операторство и Филмов и телевизионен монтаж балът се образува от оценката от първи кръг, удвоената оценка от втори кръг и оценката по български език и литература от дипломата за средно образование.

6. За специалността Кинезитерапия балът се образува от удвоената оценка от конкурсния изпит по биология, оценката от спортнотехническия изпит по физическа подготовка и оценката по биология от дипломата за средно образование.

7. За специалността Актьорско майсторство балът се образува от сбора на оценката от първи кръг и удвоената оценка от втория кръг на конкурсния изпит.

8. За специалност Музикален театър балът се формира като сбор от удвоената оценка по пеене и оценката от Практически изпит по актьорско майсторство.

9. За специалността Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно поене) балът се формира като сбор от удвоената оценка по специален предмет и оценките от Теста по теория на музикалните елементи и устния изпит по солфеж.

(2) За специалностите с два конкурсни изпити балът се образува, като към сбора от удвоените оценки от двата изпита се прибавят оценките от дипломата за средно образование, предвидени за съответната специалност (Приложение 1).

(3) За специалностите Информатика и Педагогика на обучението по математика и информатика балът се образува от удвоената оценка, получена на конкурсния изпит по математика и оценката по математика от дипломата за средно образование.

(4) За всички останали специалности балът се образува от удвоената оценка за съответния конкурсен изпит и дипломните оценки, посочени в Приложение 1.

(5) При определянето на оценките от дипломата, участващи в балообразуването, се спазват следните изисквания:

1. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващия учебен предмет, като едната от тях е от държавния зрелостен изпит, а другата - от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

2. При образуването на състезателния бал на кандидат-студента, в чиято диплома за средно образование няма оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по общообразователна подготовка.

3. Кандидат-студентите, които нямат в дипломата за средно образование оценка по предметите, участващи в образуването на състезателния бал за съответните специалности, не могат да кандидатстват за тях. В тези случаи е необходимо да положат изпит по този предмет в средно училище, което се удостоверява от съответния инспекторат по образование и е неразделна част от дипломата.


(6) В случаите, когато кандидат-студентът е положил повече от един конкурсен изпит за дадена специалност, в образуването на бала участва най-високият получен резултат, при спазване на чл. 9, ал.1 и ал. 3 и чл. 20, ал. 2 от Правилника.

(7) Състезателен бал може да се формира и/или само с оценки от държавен зрелостен изпит, и/или само с оценки от олимпиади (чл. 20, ал. 2) и/или само с оценка от предварителен конкурсен кандидатстудентски изпит. ( 8 ) В случаите по предходната алинея кандидат-студентът попълва декларация при подаване на документите.

...........................................................................................

Чл. 32. (1) Обявяването на класиранията на кандидат-студентите се извършва по следния график:

1. Първо класиране - на 01 август 2008 г.

2. Второ класиране - на 12 август 2008 г.

3. Трето класиране - на 23 август 2007 г. (при необходимост за попълване на незаети места).


Автор: Костадин Маринов (Линкm_sharky)


Страница: 1
›› Новината е видяна: 17143 пъти


›› Мнения по новината: 27


:: виж мненията ::
:: върни се при новините ::


Подай мнение


Име :Код :    Въведете кода точно както го виждате. Ако не го виждате моля натиснете "Refresh" или се свържете с администратора. Refresh - презареди кода.