Новини

 

Новина от 18.03.2008г.

Правилник за прием в МУ - София


Страница: 1 2

Печат MS Word документ
Уголеми шрифта Намали шрифта Нормален шрифт


П Р А В И Л Н И К
За прием на студенти в Медицински университет-София
за учебната 2008/2009 година

Чл.1 Приемането на студенти в МУ-София се извършва на основание Наредба за Държавните Изисквания за прием на студенти на Министерството на образованието и науката и съгласно изискванията на настоящия Правилник.
Забележка: МУ-София ще се съобрази с всички промени, произтичащи от нормативните актове, влезли в сила след издаването на този Справочник.
Чл.2 Обучението за всички специалности в Медицински университет – София е в редовна форма.
Чл.3 Броят на местата за прием на студенти се утвърждава с Постановление на Министерски съвет.
Чл.4. Кандидатстването за образователно-квалификационна степен „магистър” по специалностите “Медицина”, ”Дентална медицина” и “Фармация” се извършва чрез писмени конкурсни изпити по биология и химия, а за образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалността ”Медицински рехабилитатор ерготерапевт” с писмен изпит по биология.
Чл.5 Кандидатстването за образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалностите „Медицинска сестра” и “Акушерка” във Факултет „Обществено здраве” и във Филиал-Враца, се извършва с формиране на бал от сбора на:
- общия успех от дипломата за завършено средно образование;
- оценка по биология и здравно образование от зрелостния изпит / при липса на положен зрелостен изпит по биология се взема оценката по биология от дипломата/;
- оценка по български език от зрелостния изпит / при липса на положен зрелостен изпит по български език се взема оценката по български език от дипломата/.
- устен изпит- събеседване с писмено решаване на ситуация.За подготовка: Раздел „Етика” на учебника по „Етика и право” за Х клас / за справки Справочник на Факултет „Обществено здраве”/.
Чл.6.Кандидатстването за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”в МК „Й.Филаретова” по специалностите : “Медицински лаборант”, “Рентгенов лаборант”,”Помощник фармацевт”, ”Рехабилитатор”, “Санитарен инспектор”,”Социален работник” се извършва с формиране на бал от сбора на:
- общия успех от дипломата за завършено средно образование;
- оценка по биология и здравно образование от зрелостния изпит / при липса на положен зрелостен изпит по биология се взема оценката по биология от дипломата/;
- оценка по български език от зрелостния изпит / при липса на положен зрелостен изпит по български език се взема оценката по български език от дипломата/.
- събеседване с писмена част върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи за нуждаещите се”.
За специалността “Масажист”( за лица с увредено зрение) – с устно събеседване.
За специалността „Зъботехника” се провежда и изпит по моделиране.
Чл.7 Кандидат-студентите могат да кандидатстват и в други висши училища и колежи, като се съобразяват с обявения от тях график за провеждане на конкурсните изпити.
ІI.УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Чл. 8. За обучение в МУ-София могат да кандидатстват лица, които са:
8.1. Български граждани, завършили средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши учебни заведения и имат оценки по биология, химия и български език в дипломата за средно образование или официален документ за приравнителни изпити ( вж. & 1 от Допълнителните разпоредби);
8.2. с оценка или “издържал” по физическо възпитание в дипломата за средно образование – за специалност “Рехабилитатор”;
8.3. с увредено зрение, удостоверено с Решение на ТЕЛК за придобита инвалидност над 71 % – за специалност “Масажист”;
8.4. чужденци, постоянно пребиваващи в страната;
8.5. с двойно гражданство, едното от които е българско;
8.6 граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство;
8.7.Не изтърпяват присъди към началото на учебната година;
8.8. правоимащи по чл. 68, ал.3 от ЗВО и чл. 22 от този Правилник и Приложение № 1;
8.9. загубили студентски права със срок над 5 години от дата на отстраняването им.
8.10. лауреати на национални и международни олимпиади по биология и химия ( с оценка Отличен 6).

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 9. В срока, посочен в Приложение № 2 кандидат-студентите подават лично или чрез други лица (които да носят личната карта на кандидат-студента) следните документи:
1.Молба по образец /Приложение № 5/ и състезателен картон, валидни само за специалностите „медицина”, „дентална медицина” ,”фармация” и „медицински рехабилитатор и ерготерапевт за МУ-София, както и за специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова- София. (средени листа на този справочник);
2. Диплома за завършено средно образование оригинал (която се връща на кандидат-студента веднага след приемането на документите) и един екземпляр незаверено фотокопие от дипломата.Завършилите средно образование в небългарски училища представят диплома, легализирана в МОН по съответния ред.
3. Документ от МОН за лауреат на национална или международна олимпиада по биология и/или химия.
4. За кандидат-студенти по чл. 68, ал.3 от ЗВО:
4.1. Смъртен акт, удостоверение за наследници /оригинали/ и незаверени фотокопия от тях за кръгъл сирак (до 25 годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването).
4.2. Решение на ТЕЛК за 70 % и над 70% инвалидност в съответствие с изискванията на Приложение № 1.
4.3. Решение на ТЕЛК за инвалидност над 71 % за кандидатите за специалност “Масажист” ;
4.4. Актове за раждане на децата и незаверени фотокопия от тях - за многодетните майки.
5. Уверение от съответния Деканат за желаещите да възстановят студентските си права ( в същия ВУЗ и същата специалност)
6. Таксата за участие в кандидат-студентския конкурс се заплаща при подаване на документите.
От такса се освобождават кръглите сираци и инвалиди, както и възпитаници на домовете за деца в неравностойно социално положение, а полусираците плащат 50 % от таксата срещу представяне на смъртен акт и удостоверение за наследници.
Кандидатстващите за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина”, „Фармация” и „Медицински рехабилитатор ерготерапевт” подават документи в Центъра по опазване на общественото здраве, бул.”Акад.Ив.Гешов” № 15, ет.1, стаи №2 и №3 с Работно време – всеки ден- от 8.00 до 16.30 ч., в събота – от 9.00 до 14.00 ч. В неделя комисията по прием на документи не работи.
Кандидатстващите за специалностите „медицинска сестра” и „акушерка” във Факултет „Обществено здраве” подават документи на адрес ул. „Бяло море” № 8, МБАЛ „Царица Йоанна” /ИСУЛ/, ет. 5, Деканат на Факултет „Обществено здраве”. Тел. за справки 9432 292 и 9432 304.
Кандидатстващите за специалностите „медицинска сестра” и „акушерка” във Филиал Враца подават документи във филиала на адрес: гр. Враца, Ученически комплекс, Корпус 1, ет.2,
тел. 092/ 64 51 76.
Кандидатстващите за специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”-София – на ул. „Й.Филаретова” № 3, ет.1,
тел. 91546 26 и 91546 27 .
Чл. 10. Не се приемат документи по пощата, както и такива, които не са попълнени точно и по образец от Приложения №№ 5 и 6 или 7.
Внимание: След срока, определен в Приложение № 2, не се приемат документи и не се правят никакви поправки и промени в тях. Технически грешки се отстраняват до първия изпит.

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ

Чл.11 Кандидатстващите за магистърските специалности в МУ-София: Медицина, Дентална медицина и Фармация полагат писмени изпити по биология и химия.
10.1 Кандидатстващите за специалността „медицински рехабилитатор ерготерапевт” в Медицински факултет – София за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” полагат писмен изпит по биология.
10.2. Кандидатстващите за специалностите в МК Й.Филаретова”-София за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” – събеседване с писмена част върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”.
10.3.За специалността “Масажист” (лица с увредено зрение) устнен изпит-събеседване.
10.4. За специалност “Зъботехника” полагат и изпит по моделиране на датата от Приложение № 3. Изпитът се провежда само в МК-София.

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА И КЛАСИРАНЕ

Чл.19.Балът за класиране в специалностите медицина, дентална медицина и фармация се образува от сбора на оценките по биология и химия от Държавните зрелостни изпити / при липса на оценки от положени зрелостни изпити по биология и химия се вземат оценките от дипломата за средно образование/ и удвоените оценки от конурсните изпити по биология и химия. Максималният бал е 36,00, а минималният за участие в класирането е 28,00.
Чл.20.Балът за класиране за специалност „медицински рехабилитатор ерготерапевт”в МФ-София за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” се образува от сбора на оценките по биология и химия от Държавните зрелостни изпити / при липса на оценки от положени зрелостни изпити по биология и химия се вземат оценките от дипломата за средно образование/ и удвоената оценка от състезателния изпит по биология. Максималният бал е 24.00, а минималният за участие в класирането е 12.00.
Чл.21. Балът за класиране по специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”-София за придобиване на образователно-квалификационна степен „ професионален бакалавър”се образува от сбора на оценките от общия успех на дипломата за завършено средно образование, оценката от зрелостния изпит по български език, оценката от зрелостния изпит по биология и здравно образование / при липса на оценки от положени зрелостни изпити по български език и по биология се вземат оценките по тези предмети от дипломата за завършено средно образование/ и оценката от събеседването с писмена част върху „Мотивацията за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се” с коефициент 0,5.


Страница: 1 2
›› Новината е видяна: 26974 пъти


›› Мнения по новината: 14


:: виж мненията ::
:: върни се при новините ::


Подай мнение


Име :Код :    Въведете кода точно както го виждате. Ако не го виждате моля натиснете "Refresh" или се свържете с администратора. Refresh - презареди кода.