Новини

 

Новина от 22.04.2008г.

Кандидатстудентски прием 2008 във СУ - Правилник


Страница: 1 2 3 4

Печат MS Word документ
Уголеми шрифта Намали шрифта Нормален шрифт


Общи положения

Чл. 1. (1)С този правилник се определят условията за приемането на българскиграждани и граждани на държави от Европейския съюз и Европейскотоикономическо пространство, завършили средно образование, за студенти вСофийския университет "Св. Климент Охридски".
(2) Кандидатстванетосе извършва чрез полагане на конкурсни изпити или с оценки от държавни зрелостни изпити, положени през 2008 г., съгласно ЛинкПриложение 2 от настоящияПравилник.
(3) Сотделен правилник се определят условията за прием в магистърски програми на лица,завършили висше образование и притежаващи образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър".

Чл. 2. (1) Местата за прием на студенти се утвърждават ежегодно от Министерския съвет.
(2) Разгърнатиятплан за прием по специалности, форми на обучение, квоти и категории (мъже и жени) сеутвърждава от Ректора.

Чл. 3. Класирането на кандидатите се извършва на етапи по низходящ състезателен бал по реда на посочените специалности и форми на обучение (редовна и задочна) и в съответствие с предварително обявените места по специалности, форми на обучение, квоти и категории (мъже и жени).

Предварителни кандидатстудентски изпити

Чл. 4. (1) За учебната 2008/2009 година Университетът организира предварителни кандидатстудентски изпити по история на България, география на България, математика, биология и журналистика - писмен.
(2) Предварителнитекандидатстудентски изпити се провеждат по програмите, валидни и за редовнатакандидатстудентска сесия. За предварителния изпит по математика е валидна програматаза изпита по математика I.

Чл. 5. На предварителните кандидатстудентски изпити могат да се явят както лица, завършили средното си образование предходни години, така и завършващи през 2008 година.
Чл. 6. Датите за провеждане на предварителните изпити са:
1. История на България - 11.05.2008 г. (неделя) с начален час 9.00 ч.;

2. Математика - 18.05.2008 г. (неделя) с начален час 9.00 ч.;
3. Биология - 25.05.2008 г. (неделя) с начален час 9.00 ч.;
4. География на България - 08.06.2008 г. (неделя) с начален час 9.00 ч.;
5. Журналистика - писмен - 08.06.2008 г. (неделя) с начален час 9.00 ч..
Чл. 7. (1) За участие в предварителните кандидатстудентски изпити се подават следните документи:
1. Картонче за участие в предварителните кандидатстудентски изпити. Картончето се получава след заплащане на таксата при регистрация за издаване на входящ номер;
2. Лична карта;
3. Квитанция за платена такса за участие в предварителните изпити.
3.1. Таксата за предварителните кандидатстудентски изпити може да се внася и по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на СУ "Св. Климент Охридски" (вж. ЛинкПриложение 4).
(2) Документите по ал. (1) се подават в Учебен отдел на Ректората от 24.03. до 22.04.2008 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 часа.
(3) Документи могат да се подават и в офисите на фирми до 20 април (вж. Линк Приложение 5 и Линк Приложение 6).

Чл. 8. (1) Кандидат-студентите, явили се на предварителните конкурсни изпити, могат да се явят и на конкурсните изпити от основната кандидатстудентска сесия (вж. ЛинкПриложение 1).
(2) За предварителните кандидатстудентски изпити важи раздел "Състезателни изпити" от настоящия Правилник.

Чл. 9. (1) Оценките, получени на предварителните изпити, участват при балообразуването равностойно с оценките, получени на основната кандидатстудентска сесия.
(2) В балообразуването участва по-високата оценка, независимо кога е получена – на предварителната или на основната кандидатстудентска сесия.

Чл.10. (1) Резултатите от предварителните конкурсни изпити участват при формирането на бала и важат за класирането, само ако кандидатите отговарят на изискванията на настоящия Правилник.
(2) Кандидати, положили успешно предварителните конкурсни изпити, но неподали кандидатстудентски документи в регламентираните в чл. 15, ал. (1) срокове, губят право да участват в конкурса.
(3) Следобявяване на резултатите от предварителните изпити, кандидатите могат да идентифициратписмените си работи в двудневен срок. Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студентасрещу представяне на документ за самоличност и картончето с входящия номер.

Условия за кандидатстване

Чл.11. В Софийския университет “Св. Климент Охридски” могат да кандидатстват за всички специалности и форми на обучение лица, отговарящи на следните условия:
1. Да имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши училища;
2. Лицасъс завършено висше образование, кандидатстват по реда на този правилник с дипломата за завършеносредно образование;
3. Даимат балообразуващи оценки в дипломата за средно образованиеза съответните специалности съгласно ЛинкПриложение 2. Когато в дипломатаза средно образование по съответен учебен предмет не е вписана оценка, коятоучаства в образуването на състезателния бал, лицето представя документ за положенизпит по този учебен предмет в училище, определено от Началника на съответнияинспекторат по образованието на Министерството на образованието и науката (МОН);

4. Да нямат заболявания, противопоказни за обучение и за упражняване на професията, за която се кандидатства (вж. ЛинкПриложение 7).
Чл.12. (1) За редовно и задочно обучение могат да кандидатстват:
1. Български граждани и граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство;
2. Чужденцимогат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българскиграждани, ако:
2.1. Иматстатут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;
2.2. Иматстатут на бежанци;
2.3. Саот българска народност, удостоверена по реда на Постановление №103 на Министерскиясъвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.
3. Статутът на кандидат-студентите по чл. 12, ал. (1), т. 2 се удостоверява с документ за самоличност.

Чл.13. Граждани на държави извън Европейскиясъюз и Европейското икономическо пространство, временно пребиваващи вРепублика България, не могат да кандидатстват по реда на тозиправилник, с изключение на кандидатстващите по чл. 12, ал. (1), т.т.2.2 и 2.3.
Чл.14. (1) Студенти от Софийския университет “Св. Кл. Охридски” могат да кандидатстват по реда на този Правилник като запазват студентските си права.
(2) Отстранени студенти могат да възстановят студентските си права като кандидатстват за специалността, в която са се обучавали, при условие че имат успешно завършен първи курс.

Документи за кандидатстване

[SIZE=2] Чл.15. (1) Кандидат-студентите подават лично или чрез други лица документи за кандидатстване от 23 юни до 5 юли (без неделните дни) в сградата на Ректората.
Документи се приемат и в офисите на фирми в страната до 3 юли (вж. ЛинкПриложение 5 и ЛинкПриложение 6).
(2) Кандидатите подават следните документи:
1. Комплект кандидатстудентски документи (по образец);
2.Оригинал и копие от дипломата за завършено средно образование.Оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване скопието. Приложеното към документите копие на дипломата не се връща;
2.1.Завършилите небългарски училища представят легализирана от МОН диплома,в която са вписани преизчислените към шестобалната система оценки поотделните предмети;
3. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентския конкурс.
Таксатаза кандидатстудентските изпити може да се внесе и по банков път вбанков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на СУ“Св. Климент Охридски” (вж. ЛинкПриложение 4).
Внесена такса за участие в кандидатстудентските изпити не се възстановява.

Такса в размер на един изпит заплащат:
3.1.Лауреати и първенци на международни и национални олимпиади и участницив национални състезания, получили оценка, която се признава за резултатот кандидатстудентски изпит;


Страница: 1 2 3 4
›› Новината е видяна: 15005 пъти


›› Мнения по новината: 2


:: виж мненията ::
:: върни се при новините ::


Подай мнение


Име :Код :    Въведете кода точно както го виждате. Ако не го виждате моля натиснете "Refresh" или се свържете с администратора. Refresh - презареди кода.